Print

Speciale leerling begeleiding.

Onderstaand treft u informatie aan over de volgende onderwerpen:
- Speciale leerling begeleiding algemeen
- Dyslexie
- Talentvolle kinderen
- Ouder kind adviseur
- Passend onderwijs
- Schoolondersteunings profiel (SOP)


Speciale leerlingenzorg op de ASVO.
De ASVO wil graag dat kinderen een continu ontwikkelingsproces doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. Het doel hierbij is dat ieder kind wordt gestimuleerd om het niveau te bereiken dat in overeenstemming is met zijn of haar talenten. Om dit te bereiken differentiëren we, zowel in het onderwijsaanbod als ook in de pedagogische benadering van de kinderen.
 
Er zijn ten aanzien van de speciale leerlingenzorg  twee wegen die gevolgd kunnen worden: de preventieve weg en de curatieve weg. Bij de preventieve zorg probeert de ASVO de leerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium adequate ondersteuning te geven opdat problemen en leerachterstanden worden voorkomen. In enkele gevallen bewandelen we de curatieve weg. Daarbij kan gedacht worden aan het wegwerken van achterstanden en het oplossen van problemen. Dit vormt echter niet het uitgangspunt.
 
De spil in bij de speciale leerlingenzorg is de intern begeleider (IB-er).  De IB-er heeft tot taak de uitvoering van deze begeleiding  coördineren en heeft een adviserende, begeleidende en coachende rol in de richting van de groepsleerkrachten met als doel een optimale onderwijssituatie voor alle leerlingen te helpen ontwikkelen. De IB-er zal indien nodig, samen met de leerkracht een ‘passend onderwijsarrangement’ initiëren. Ouders worden daar in een zo vroeg mogelijk stadium bij betrokken.
De IB-er initieert samen met de teamleiders tevens onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen de school en ondersteunt de implementatie daarvan.
 

De opbouw van de zorg:
De leerkracht geeft, naast de reguliere begeleiding in de groep, specifieke begeleiding aan kinderen die op enigerlei wijze extra aandacht behoeven.
De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor de uitvoering van de begeleiding van de kinderen.
Om te optimaliseren dat alle kinderen de nodige zorg ontvangen, hanteren wij de volgende structuur:
 
a. signaleren
b. analyseren
c. diagnosticeren
d. remediëren
e. evalueren
 

Interne leerlingbesprekingen
De intern begeleider voert binnen een vastgestelde handelingsgerichte cyclus  een aantal besprekingen met zowel het team als de individuele leerkrachten. Deze besprekingen zijn vooral gericht op de ontwikkeling van de individuele leerling en/of de groep, op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied, motoriek en werkhouding.
Uit de gesprekken kunnen afspraken voortkomen voor de leerkracht, intern begeleider ten behoeve van het onderwijs en/of de zorg aan de (individuele) leerlingen, de algemene voortgang en/of  interventies, op groeps- en/of individueel niveau nodig zijn.
 

Communicatie met de ouders
De ASVO hecht aan een transparante communicatie met de ouders. De ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van de leerling door middel van het leerlingverslag. Ouders worden altijd geïnformeerd waar dat nodig is en indien noodzakelijk om toestemming gevraagd. Daarnaast is het leerlingdossier voor ouders altijd ter inzage op aanvraag bij de intern begeleider.
 
Communicatie over de leerlingenzorg  gebeurt op verschillende manieren:
 
  • Ouderinformatiebijeenkomsten
  • Themaochtenden
  • Een verslag over de vorderingen van de leerling
  • Oudergesprekken, deze kunnen op zowel op initiatief van de ASVO als op verzoek van de ouders plaatsvinden.
 
De IB-er van de school is Eric Lieverst, per mail bereikbaar via e.lieverst@asvo.nl . Hij is de gehele week aanwezig, behalve op vrijdag. U kunt hem vinden op de 3e verdieping in de orthotheek.  Op maandag is hij telefonisch te bereiken tussen 13:00 en 14:30 uur op 020-6269005                                                                                                                                                    
ouder - kind adviseur / ouder-kind-team
Als ouder hoopt u dat uw kind veilig, stabiel, gezond en op een liefdevolle manier kan opgroeien. Dat uw kind goed meedraait in het gezien, op school, met vriendjes bij de club enz.
Er kunnen omstandigheden zijn waarbij u als ouder tips, advies of steun kan gebruiken. Op de ASVO is daarvoor een intern begeleider aanwezig. Deze persoon is de spil en aanspreekpunt voor de speciale leerlingenzorg voor de leerlingen van de ASVO. Soms kan het zijn de zorg of vragen verder gaan dan alleen de school en zich richten op de thuissituatie. De intern begeleider werkt daarvoor samen met een ‘ouder-kind-adviseur’ (OKA).
 
Deze persoon in niet in dienst van de school maar verbonden aan het ‘ouder-kind-centrum’ (OKC), en maakt deel uit van een team van jeugdartsen, psychologen en andere deskundigen en specialisten, verbonden aan de GGD. De ouder-kind-adviseur is eenmaal per week op school aanwezig en werkt samen, maar ook zelfstandig met de intern begeleiders. Buiten deze dag is deze persoon op het OKC, locatie centrum, werkzaam.
 
Om uiteenlopende redenen kan een ouder-kind-adviseur worden geraadpleegd. Bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt, of als u tips bij het opvoeden wilt. Ook wanneer u ernstige zorgen heeft kunt u deze kwijt; bijvoorbeeld omdat uw kind moeite heeft met een scheiding, verlies of gepest wordt.
De ouder-kind-adviseur is er voor ouders met kinderen tussen de 0 en 23 jaar, maar kinderen kunnen ook zelf terecht met vragen of zorgen over zichzelf, school, thuis, vrije tijd en vrienden.
Samen met de ouder-kind-adviseur worden naar passende oplossingen gezocht die het best bij de ouders en het kind passen. De een is geholpen met advies, de ander met een aantal gesprekken.
Mocht er specialistische hulp nodig zijn, dan kan de ouder-kind-adviseur helpen bij het zoeken naar de meest geschikte persoon. De ouder-kind-adviseur blijft daarbij altijd contactpersoon; dat is wel zo overzichtelijk.
 
De OKA  van de school is Atte de Jong via de mail bereikbaar via a.de.jong@oktamsterdam.nl. Hij is wisselend aanwezig op donderdagmorgen. U kunt hem vinden op de 3e verdieping in de orthotheek. Telefonisch is Atte bereikbaar op 06-48981778

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyslexie
 
websitedyslexie .pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talenten op de Asvo.

websiteMB-HB.pdf


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

SOP ASVO 2016-2017.pdf