Print

Bestuur

Samenstelling bestuur:

Heleen de Graaf - voorzitter
Ties van Rappard - penningmeester
Jan Kees Verhage-secretaris
Marleen van Driel - lid
Sjoukje Alta- lid
Elke school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de beslissingen die worden genomen. Het bestuur van de Asvo bestuurt op afstand. Zij bewaakt de bestuurlijke en financiële orde op de school en zij controleert en stimuleert de directie. De directie bestuurt de school. Zij raadpleegt bij haar besluiten de MR en bij belangrijke besluiten ook het bestuur. De Asvo is een vereniging op algemeen bijzondere grondslag, waarvan het bestuur bestaat uit ouders. De zittingstermijn van een bestuurslid is 4 jaar. Men kan een maal herkozen worden. Twee keer per jaar doet het bestuur verslag van haar activiteiten in de ALV.

Contact:
bestuur@asvo.nlASVO - Gewaarmerkte jaarrekening - 2015.pdf


Statuten ASVO

Statuten wijziging
 
De ASVO is eigenaar van de onderste verdieping van het achter de school gelegen pakhuis “de Zon”. De school verhuurt deze ruimte aan een kinderdag verblijf. Samen met De Nederlandsche Bank zit dit deel van het gebouw in een VVE.
Hoewel het pand in een stichting is ondergebracht (Stichting Pakhuis De Zon), heeft de stichting geen eigen jaarrekening. De baten en lasten worden in de jaarrekening van de vereniging verwerkt. Het bestuur van de Vereniging is “qualitate qua” ook het bestuur van de stichting.