Print

Geen zwemonderwijs meer.

29 januari 2014
Tot dit schooljaar gingen onze leerlingen in groep 4 zwemmen. Met ingang van dit schooljaar is dit niet meer het geval.
Onderstaande overwegingen hebben er toe geleid dat het zwemonderwijs op de Asvo niet langer wordt doorgezet.
  • In de afgelopen jaren hebben wij ervaren dat het aantal kinderen in groep 4 dat geen zwemdiploma heeft, steeds kleiner is geworden. Uit onderzoek is eveneens gebleken dat 80% van de kinderen die in groep 4 met schoolzwemmen beginnen, al minstens één zwemdiploma heeft. Na twee jaar schoolzwemmen is dat 85 %, een rendement van 5%, dat is erg weinig.
  • De organisatie van het schoolzwemmen kost veel tijd. De kinderen lopen heen en weer naar het zwembad en er is tijd nodig voor het aan- en uitkleden. De tijd dat de kinderen daadwerkelijk les krijgen is relatief kort. Ongeveer 30-45 minuten. In het totaal zijn we aan het zwemmen echter bijna een ochtend kwijt. Dat is veel tijd. Onderwijstijd. En dat is zeer kostbare tijd, daar moeten we zuinig op zijn.
    Daar komt nog bij dat in onze montessoriklassen verschillende groepen bij elkaar zitten. Wanneer er een leerkracht mee moet met de 4e groepers, betekent dit dat groep 3 en 5 verdeeld moeten worden. Dat heeft weer volle klassen tot gevolg voor de collega’s, waardoor ook hier minder aandacht en tijd aan het leerproces gegeven kan worden.
  • De onderwijstijd die er per dag beschikbaar is moeten wij zo effectief mogelijk benutten, de inspectie controleert hier op. Met de toenemende druk die de overheid legt op het basisonderwijs om opbrengstgericht te werken en de toenemende verplichtingen qua vakkenonderwijs in de laatste paar jaren die hiervan het gevolg zijn(techniek onderwijs, voorlichting over seksuele diversiteit, burgerschapsvorming, gezond gedrag en media wijsheid), dwingen ons om keuzes te maken. Immers, het onderwijs aanbod dient uitgebreid te worden, maar de onderwijstijd per dag blijft hetzelfde.
  • De hoeveelheid bewegingsles per zwemles is veel geringer dan bij een gymnastiekles. Zwemles is geen onderdeel van de kerndoelen voor het basisonderwijs, bewegingsonderwijs wel. Die tijd laten wij dan ook liever invullen door onze vakleerkracht gymnastiek. Bovendien is de gymzaal in het gebouw, waardoor het verlies aan tijd om er heen te gaan en weer terug te komen beperkt is en effectief.
  • Alle kinderen op de Asvo van groep 3 t/m 8 krijgen 2x per week een gymles van 45 minuten. Hiermee voldoet de school ruim aan de nu geldende norm.
  • Wanneer het zwemmen verplaatst zou worden naar een ander leerjaar, blijven de bovenstaande items hetzelfde. Dit is dan ook geen optie.
  • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt dat de zwemvaardigheid van een kind de verantwoordelijkheid is van de ouders.
 Bovenstaande zaken in overweging nemende,  hebben wij besloten om het zwemonderwijs niet door te zetten. Het was de bedoeling om van het huidige schooljaar een overgangsjaar te maken en het zwemonderwijs alleen nog aan te bieden aan kinderen in groep 4 die nog geen diploma hadden. Dit waren er 9 verdeeld over beide afdelingen. De ouders van deze kinderen zijn door ons benaderd. Uiteindelijk bleek er geen behoefte te zijn en hebben de ouders gekozen voor een andere oplossing. Daarmee verdween de noodzaak voor een overgangsregeling en heeft dit tot gevolg gehad dat het zwemmen reeds dit schooljaar geen doorgang meer vindt.