Print

Bijeenkomst toelichting schoolreisbeleid.

25 mei 2015
Op 30 april j.l. is er op school een bijeenkomst geweest n.a.v. vragen onder ouders t.a.v. het nieuwe schoolreis beleid met ingang van het nieuwe schooljaar. Het verslag hiervan kunt hier lezen.

Bijeenkomst over de  veranderingen in het schoolreisbeleid.

Harry Schrijer heet allen welkom en geeft een korte toelichting op de totstandkoming van het nieuwe schoolreis beleid. Uitgangspunten hiervoor zijn:

* Eenduidigheid,  toekomstproof en de wens vanuit de ALV om de twee afdelingen meer gelijk te trekken.

Tevens benadrukt Harry, dat de communicatie over de totstandkoming van het nieuwe beleid beter had gekund en dat de school hier ook lering uit heeft getrokken. De verwachting is dat de communicatie met de ingebruikname van het nieuwe ouderportal in de toekomst beter zal verlopen.

Hierop krijgt Vera Arents, de teamleider van de montessori afdeling, het woord ( de teamleider regulier is wegens ziekte afwezig).

Vera legt uit dat de school van mening is dat het oorspronkelijk doel van de schoolreisjes is niet meer van deze tijd is. Dit was om kinderen uit arme gezinnen de kans te geven om in aanraking te komen met natuur en cultuur.

* Daarbij mogen schoolreisjes niet alleen maar “vermaak” zijn. De inspectie controleert op educatieve doeleinden, anders worden de uren afgetrokken van de onderwijstijd en moeten op een later tijdstip (b.v. een dag in de vakantie) ingehaald worden. De directie moet zich verantwoorden over de schoolproductiviteit.

* De maatschappij verandert. Scholen krijgen steeds meer onderwerpen op hun bord waar zij tijd en aandacht aan moeten besteden met de leerlingen. De onderwijstijd blijft echter hetzelfde. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt in het besteden van de onderwijstijd. Hierbij is de wens die langer speelde in het team om ook met excursies te kunnen aansluiten op de onderwijs inhoud meegenomen.

* Ook speelt de toenemende verhoging van de werkdruk mee naast de toenemende zorg voor leerlingen in het kader van passend onderwijs.

Al deze redenen hebben een rol gespeeld bij de keuzes die gemaakt zijn. Hierbij zijn alle bouwen: onderbouw, middenbouw , bovenbouw en alle leerkrachten betrokken geweest. Het uiteindelijke beleid is dan ook een beleid wat binnen het team breed gedragen wordt. Overigens gaat de school  het nieuwe beleid over twee jaar evalueren.