Het ondersteuningsteam dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning van leerlingen op de ASVO kan ook een beroep doen op externen. Een aantal daarvan zijn: 

OKA – Ouder Kind Adviseur

Deze persoon is verbonden aan het OKT (Ouder Kind Team) en maakt deel uit van een team van jeugdartsen, psychologen en andere deskundigen en specialisten, verbonden aan de GGD. De OKA is eenmaal per week op school aanwezig en werkt samen met het zorgteam van de ASVO, maar ook zelfstandig. Meer info via: www.oktamsterdam.nl

De OKA kan worden geraadpleegd als u vragen heeft of tips wil over de opvoeding van uw kind. Misschien slaapt uw kind niet goed of heeft u ernstige zorgen omdat uw kind moeite heeft met een scheiding, verlies of gepest wordt.

Samen met de OKA wordt naar passende oplossingen gezocht, soms is specialistische hulp nodig, dan kan de ouder-kind-adviseur helpen bij het zoeken naar de meest geschikte persoon, vaak in overleg met de zorgcoördinator van de ASVO.

Logopedie

Logopedie is gericht op alle aspecten van verbale communicatie. Als in de communicatie een probleem ontstaan doordat er een stoornis optreedt in het complexe proces van horen, verstaan, begrijpen en spreken kan logopedie helpen. Logopedie heeft te maken met adem, stem, spraak, taal, mondgedrag en gehoor. Ook kunnen er relaties zijn met taalstoornissen en/of bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Naast individuele behandeling biedt logopedie ook advies, voorlichting en begeleiding aan ouders/verzorgers met praktische handvatten voor thuis en op school.

Leerlingen met een niet Nederlandstalige achtergrond kunnen ook worden verwezen naar de logopedist om een goed inschatting te maken van de taalontwikkeling en de mogelijkheden voor het leren van het Nederlands.