Regulier onderwijs

De reguliere afdeling bestaat uit 8 groepen, waarbij de twee onderbouwgroepen combinatieklassen zijn. Kinderen van dezelfde leeftijd krijgen in principe dezelfde leerstof aangeboden, tenzij er een individueel programma gevolgd wordt. Uitgebreide informatie vindt u in het Schoolplan Regulier.

Het is onze visie om de leerlingen uitdagend, prikkelend en betekenisvol onderwijs te bieden. Daarbij gaan we ervan uit dat kinderen zoveel mogelijk eigenaar zijn van hun eigen leerproces zijn.
Dit wordt vorm gegeven vanuit drie pijlers: structuur, uitdaging en thematisch werken.

Structuur

Door te werken met een dagelijks ritme, vaste klassen- en schoolregels en moderne uitdagende lesmethodes bieden we structuur.

We werken met weektaken vanaf groep 4, hierbij wordt stap voor stap toegewerkt naar meer eigenaarschap voor kinderen. De weektaak helpt de kinderen in het ontwikkelen van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast biedt het overzicht en voorspelbaarheid met ruimte voor eigen invulling. Aan het einde van de week wordt de weektaak geëvalueerd en worden er leer- en ontwikkeldoelen gesteld voor de komende week.

Ter ondersteuning van klassenmanagement maken we gebruik van het GIP model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Het is een systeem waarbij zelfstandig werken en leren omgaan met uitgestelde aandacht een belangrijke plaats inneemt. De aandacht van de leerkracht kan hiermee verdeeld worden over alle kinderen.

Uitdaging

Door te differentiëren in ons lesaanbod bieden we uitdagend onderwijs. We passen het lesaanbod aan op het niveau van het kind.

Onze methoden bieden mogelijkheden voor differentiatie door meer- of minderwerk. De leerkracht geeft meer of minder instructie aan groepen in de klas. Iedere klas kent dan ook niveaugroepen waardoor kinderen worden uitgedaagd.

Verdiepingsmateriaal is aanwezig in de klas. Ook bieden wij daarbuiten leer- en ontwikkelstof aan.

De ASVO heeft extra faciliteit om meerkunners ook buiten de groepen in peers uit te dagen in onze zogenaamde de EXPO+ klas. Deze klas wordt aangestuurd door onze meer- en hoogbegaafdheidsspecialist. Meer over de EXPO+ klas vindt u hier.

Thematisch

Betekenisvol leren sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Door ons onderwijs op verschillende gebieden thematisch aan te bieden zal dit de leerlingen prikkelen en nieuwsgierig maken. Binnen het thematisch onderwijs zijn doe- en ontdekopdrachten van belang.

Wij stimuleren samenwerken en er is er veel ruimte voor verschillende leeractiviteiten en werkvormen.

Sociaal- en emotionele ontwikkeling

De samenhang van de groep en de wijze van omgaan met elkaar zijn belangrijke elementen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Een veilig sociaalpedagogisch klimaat vinden wij belangrijk.

In alle groepen wordt structureel aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Passend bij onze visie begeleiden we kinderen zoveel mogelijk in het proces een positief, kritisch denkend mens te worden of zijn, waarbij ze leren zorg te dragen voor zichzelf en hun sociale omgeving. Betrokkenheid wordt gestimuleerd door middel van gezamenlijke projecten.