Verlof aanvragen

Vanaf 5 jaar geldt de leerplichtwet. Dit betekent dat een leerling niet zomaar van school weg mag blijven, ook niet voor één dagje.

Toch kan er reden zijn (werk ouders, gewichtige omstandigheden, anders) voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties om. Eén keer per schooljaar mag er een verzoek voor zo’n verlof worden ingediend. Voor meer informatie over leerplicht in Amsterdam, kunt u hier klikken.

Wij hebben binnen de ASVO een verzuimprotocol waarin meer informatie staat over de voorwaarden en afspraken rond het aanvragen van verlof.

De aanvraag voor een verlof kunt doen via onderstaande formulieren. Dit geldt óók voor de niet leerplichtige kinderen vanaf 4 jaar, omdat wij graag willen weten waar een kind is en de continuïteit van het onderwijs willen waarborgen, ook bij de kleuters. Bovendien vinden wij het ook van belang om voor de niet-leerplichtige kinderen terughoudend om te gaan met extra verlof. Immers, in groep 1 wordt de basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan en het is jammer als kinderen te veel daarvan missen.

Er zijn twee aanvraagformulieren:

  1. Extra vakantieverlof
  2. Gewichtige omstandigheden

Het formulier dient 8 weken voor het aan te vragen verlof ingeleverd te worden bij de onderwijskundig leider van de afdeling van uw kind. Deze kan digitaal, samen met de benodigde stukken, gemaild worden naar de administratie (administratie@asvo.nl).

Bij de aanvraag voor extra verlof dient altijd een bewijs te worden overhandigd waaruit blijkt dat de aanvraag voor het verlof aan de eisen van de in het formulier genoemde criteria voldoet.

Voorwaarden voor verlof buiten de schoolvakanties:

  • u kan aantonen dat u door werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof is niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie;
  • u (of uw bedrijf) onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt, als de vakantie tijdens een schoolvakantie gepland wordt.

Regels met betrekking tot verlof in bijzondere gevallen bij of voor talentontwikkeling: klik hier.

De ASVO kan voor zogenaamde gewichtige omstandigheden maximaal 10 dagen extra verlof per jaar verlenen. De school kijkt zeer kritisch naar aanvragen omdat we het belangrijk vinden om de continuïteit van het leerproces van een kind zo min mogelijk te onderbreken.

Bij ongeoorloofd verzuim geven wij dit door aan de leerplichtambtenaar, die een boete kan opleggen.

Bij een verlofaanvraag langer dan 10 dagen kunt u direct contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de Gemeente Amsterdam.

Voor algemene informatie vanuit de Rijksoverheid over verlof in het basisonderwijs (primair onderwijs) kunt u hier vinden.