Kunst & Cultuur

De Asvo is een Kunst & Cultuur-school. Dit houdt in dat de school relatief veel aandacht besteed aan lessen in Kunst & Cultuur en daar gericht onderwijs en projecten op inzet.
Op de Reguliere afdeling gebeurt dit door door het werken met thema's en de methode Blink. De Montessori werkt eveneens thematisch met de methode Da Vinci, welke geheel binnen het gedachtegoed past van het Kosmische onderwijs zoals Maria Montessori deze bedacht heeft. 

Daarnaast werkt de school met overkoepelende thema's en projecten, welke ook afdelingsoverschrijdend zijn. 
In de komende jaren staat schooloverkoepelend het thema 'Voedsel' centraal. De Asvo zal binnen de reguliere lessen en de methodes de nadruk op dit onderwerp leggen en dit onderwerp vanuit zo veel mogelijk verschillende invalshoeken belichten. In de komende jaren zal dit onderwerp steeds meer worden uitgelicht en worden gepresenteerd in de klassen en naar ouders. 

Op de Asvo worden wekelijks lessen Beeldende Vorming (BEVO) gegeven door een vakdocent, daarin is naast de gerichte lessen, wekelijks ruimte voor individuele ontplooiing en creatie in de inloopuren. Tevens wordt er op de Asvo tweewekelijks muziekles gegeven door een vakdocent. 
De Asvo is als eerste school in Nederland gecertificeerd als VTS-school, waarover hieronder meer.

Wat is VTS?
VTS, Visual Thinking Strategies, is een leermethode met open vragen over kunst, waarbij vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid verbeteren door middel van geleide groepsdiscussies.

Wat levert het op? 
De aanpak nodigt uit tot een onderzoekende houding en actieve deelname. VTS biedt een veilige omgeving om nieuwe zienswijzen te ontwikkelen en te verkennen. Leerlingen worden zich bewust van hun eigen denkpatronen en die van anderen, en leren dat verschillen bestaan en verrijkend zijn. Leerlingen maken een persoonlijke verbinding met de kunstwerken.
Jarenlange ervaring en onderzoek hebben aangetoond dat regelmatig kijken naar kunst volgens deze methode een positief effect heeft op het waarnemingsvermogen, kritisch-analytisch en creatief denken, verbeeldingskracht en taalvaardigheid.
 
VTS op de Asvo
Op de Asvo maken al onze leerlingen van groep 1 t/m groep 8 kennis met deze methode, vanuit de overtuiging dat deze een toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, kritische, mondige wereldburgers.
VTS is structureel opgenomen in ons lesprogramma. Leerkrachten faciliteren het VTS gesprek volgens een vast patroon. Het proces is hierin even belangrijk als het resultaat!
Onze leerkrachten zijn gediplomeerd of volgen een training in VTS.

Meer informatie over VTS vindt u op  https://www.vtsnederland.org/

Powered by BasisOnline