Regulier onderwijs

Het reguliere onderwijs werkt volgens het leerstof jaarklassen systeem. Hierbij zitten kinderen van dezelfde leeftijd vanaf groep 3 bij elkaar in de klas.
Regulier onderwijs
Het reguliere onderwijs werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, leerlingen van dezelfde leeftijd krijgen in grote lijn dezelfde stof aangeboden. Binnen dit systeem maken wij gebruik van differentiatie in niveau en tempo zodat kinderen het aanbod krijgen waar zij behoefte aan hebben. 

De groepen
Er zijn twee gecombineerde groepen 1-2. Binnen dit systeem krijgen de leerlingen van dezelfde leeftijd dezelfde stof aangeboden, maar op sociaal emotioneel gebied werken de leerlingen samen en maken gebruik van elkaars ontwikkeling.  Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Vanaf groep 3 werken wij met jaarklassen, een groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8, dit om de gezamenlijke leerervaringen en effectieve leerstofoverdracht te bevorderen. Binnen de jaarklassen is de overzichtelijke organisatie en de duidelijke structuur een belangrijke voorwaarde.Onderwijsmodel
Wij maken gebruik van een vast en gestructureerd onderwijsmodel waarbij gebruik wordt gemaakt van methodes voor de diverse leergebieden. De methodes zijn onze leidraad, maar om aan de individuele verschillen tussen de kinderen tegemoet te komen werken wij met het GIP-model ‘Van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch didactisch handelen van de leerkracht’.Dit model rust op 5 pijlers:
  1. organisatorische aspecten van het werken in de klas (van dagtaken in de lagere groepen tot het plannen van weektaken in de bovenbouw),
  2. zelf plannen van het eigen (leer)gedrag,
  3. organisatie en kwaliteit van de instructie (optimaal instructie geven waardoor de kinderen zo goed mogelijk de leerstof kunnen verwerken)
  4. emotionele ontwikkeling (kringgesprekken over sociaal-emotionele onderwerpen)
  5. omgaan met elkaar (zorgen voor een vriendelijke werkplek; respect voor elkaar en respect voor verschillen).
Uiteindelijk helpt het GIP-model de kinderen tot een grotere zelfstandigheid te komen wat o.a. de overgang naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijkt.

Doordat wij gebruik maken van het GIP-model zijn de leerkrachten in staat om te werken met individuele leerlingen of kleine groepjes kinderen. Hierdoor kan er gericht extra instructie en hulp worden geboden.

Aanbod
Binnen de reguliere afdeling werken de groepen 1-2 met thema’s, vanaf groep 3 maken wij veel gebruik van methodes. Methodes worden ingezet bij het aanvankelijk en voortgezet lezen, begrijpend lezen, studievaardigheden, aardrijkskunde, rekenen, taal en spelling. Vanaf groep 1 tot en met 8 is er een methode voor sociale vaardigheden en mediawijsheid, hierdoor is er een doorgaande lijn. In alle groepen wordt o.a. veel aandacht besteed aan Kunst & Cultuur, geschiedenis volgens de Canon van Nederland, natuur en VTS (Visual Thinking Strategies) lessen.
Aan de hand van analyses van leerresultaten, hulpvraag, werkhouding en motivatie wordt regelmatig bekeken wat het passende aanbod is voor de leerlingen. Dit kan op niveau en/of tempo gericht zijn, maar ook bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel vlak.
Door middel van de inzet van iPads en Laptops kunnen wij kinderen de lesstof goed laten inoefenen en verwerken. De meeste software is adaptief, het aanbod wordt automatisch aangepast aan het niveau van het kind.

Kenmerkend
Wij vinden het belangrijk dat er binnen een overzichtelijke en een rustige omgeving gewerkt wordt. Hiervoor werken systematisch, ontwikkelingsgericht en aan extra uitdaging voor de kinderen. De zelfstandigheid is binnen ons leerstoffen-jaarsysteem een belangrijk uitgangspunt. Er wordt hard gewerkt waar nodig maar ook veel plezier gemaakt. Wij geloven erin dat in een plezierige omgeving het resultaat hoger is. Onze ambitie hoort daarbij.
 
 
“een plek waarin kinderen precies krijgen wat nodig is om te groeien en te bloeien”
Basisschool ASVO is het bruisende, educatieve hart van Amsterdam. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking.

Powered by BasisOnline