Regulier onderwijs

De reguliere afdeling 
De reguliere afdeling bestaat uit 8 groepen. De groepen 3 t/m 8 zijn homogene groepen. Groep 1-2 zijn combinatieklassen. Een groep bestaat maximaal uit 29 leerlingen.
Leerlingen van dezelfde leeftijd krijgen in principe dezelfde leerstof aangeboden, tenzij er een individueel programma gevolgd wordt.
Naast het werken met vakleerkrachten (gym, beeldende vorming en muziek) werken we in alle groepen met onderwijsassistenten. Op aanwijzingen van de groepsleerkracht begeleidt de onderwijsassistent leerlingen bij de verwerving van bepaalde vaardigheden en levert een praktische bijdrage aan het klassenmanagement.
 
Onze missie is de leerlingen uitdagend, prikkelend en betekenisvol onderwijs te bieden. We vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar van hun eigen leerproces zijn.
 
Dit wordt vorm gegeven vanuit drie pijlers: Structuur, uitdaging en thematisch werken.
 
Structuur
Door te werken met een dagelijks ritme, vaste klassen- en schoolregels en methodes bieden we structuur. We werken met een handboek waarin alle afspraken en werkwijzen zijn vastgelegd voor de hele afdeling.
We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ontwikkelen en werken daarom met weektaken. Deze weektaken zijn voor een deel vastgelegd en voor een deel flexibel. De leerlingen mogen dit deel alleen of in overleg met hun leerkracht zelf plannen. Aan het einde van de week wordt de weektaak geëvalueerd en worden er doelen gesteld voor de komende week.
In alle groepen wordt gewerkt met het GIP model. Door gebruik van dit model heeft de leerkracht een duidelijk systeem van klassenmanagement. In dit model neemt zelfstandig werken en leren omgaan met uitgestelde aandacht een belangrijke plaats in. Wanneer leerlingen gestimuleerd worden om zelfstandig te werken en hun eigen oplossingen te zoeken, kan de leerkracht meer aandacht besteden aan individuele leerlingen en kleine groepjes die extra instructie nodig hebben of zich verder willen verdiepen.
 
Uitdaging 
Door te differentiëren in ons lesaanbod bieden we uitdagend onderwijs. We passen het lesaanbod aan op het niveau van de leerling, waardoor de leerling meer uitgedaagd wordt en optimaler kan leren. In de methode gebonden lessen differentiëren wij door te herhalen of te verdiepen. Met behulp van het GIP-model wordt na een instructie verder gewerkt in niveaugroepen of individueel. Met deze aanpak wordt er ingespeeld op de individuele leerbehoefte, waardoor leerlingen op hun eigen niveau worden uitgedaagd.
In elke groep wordt gebruik gemaakt van verdiepingsmateriaal. Dit kan zowel methode gebonden als niet methode gebonden zijn. Ter ondersteuning voor gedifferentieerd werken, maken wij regelmatig gebruik van ICT.
Voor de kinderen die meer aankunnen dan het reguliere aanbod hebben wij de verrijkingskalender. Daarnaast is er een EXPO+ klas. Hier kunnen de leerlingen op voordracht van de leerkracht aan deelnemen. In de EXPO+ klas komen leerlingen vanuit de hele school in 'peer' groepen samen om nog meer uitgedaagd te worden.
 
Met de introductie van het voeren van reflectiegesprekken willen wij leerlingen uitdagen om na te denken over hun eigen handelen en gedrag. Het onderliggende idee om leerlingen te laten reflecteren is dat leerlingen leren van hun eigen gedrag, zodat zij in de toekomst ander gedrag kunnen vertonen dan in het verleden.  

Thematisch
Betekenisvol leren sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Door ons onderwijs op verschillende gebieden thematisch aan te bieden zal dit de leerlingen prikkelen en nieuwsgierig maken. Binnen het thematisch onderwijs zijn doe- en ontdekopdrachten van belang.
Wij stimuleren samenwerken en er is er veel ruimte voor verschillende leeractiviteiten en werkvormen.

Per schooljaar streven wij ernaar om minimaal een thema schoolbreed uit te voeren in het kader van kunst en cultuur. Daarnaast zoeken wij per schooljaar nog een thema met de reguliere afdeling. Dit doen wij in het kader van samenwerken, gezamenlijkheid, betrokkenheid en eenheid.
 
Sociaal- en emotionele ontwikkeling
De samenhang van de groep en de wijze van omgaan met elkaar zijn belangrijke elementen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Er wordt belang gehecht aan een veilig sociaalpedagogisch klimaat.
In alle groepen wordt structureel aandacht besteed aan sociaal-emotionele zaken. In kringgesprekken of groepsopdrachten worden thema's behandeld als vriendschap, pesten, angst, veiligheid, omgaan met elkaar, omgaan met verschillen et cetera. Respect hebben voor de mening en opvatting van de ander wordt van groot belang geacht.
Het team ziet het als haar taak om leerlingen te begeleiden in een proces naar een positief kritisch denkend mens, waarbij ze leren zorg te dragen voor zichzelf en hun sociale omgeving. Betrokkenheid bij anderen wordt gestimuleerd door middel van gezamenlijke projecten en onderwerpen bij spreekbeurten en werkstukken.

Powered by BasisOnline