Regulier onderwijs

Het reguliere onderwijs werkt volgens het leerstof jaarklassen systeem. Hierbij zitten kinderen van dezelfde leeftijd vanaf groep 3 bij elkaar in de klas.

‘Met structuur als fundament krijgen de leerlingen op de reguliere afdeling uitdagend, prikkelend en betekenisvol onderwijs.’

Kinderen moeten met plezier naar school kunnen gaan. In ons handelen en beleven staat een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat, dat de leerlingen, het team en de ouders ervaren in onze school, dit is onze basis voor de ontwikkeling van de leerlingen.


Op onze afdeling vinden wij het belangrijk dat:
• Leerlingen, collega’s en ouders zich veilig en gewaardeerd voelen
• Leerlingen groeien in hun ontwikkeling op cognitief en sociaal gebied en op hun eigen niveau
• We kijken naar het totale kind en niet alleen naar de prestaties
• Iedereen zijn of haar talenten kan ontplooien op welk gebied dan ook
• De leerlingen betekenisvol onderwijs krijgen


Om dit vorm te geven werken wij vanuit drie pijlers: Structuur-Uitdaging–Thematisch.

Structuur
Door middel van een gestructureerd aanbod en passende aanpak bieden wij een structuur aan waardoor de leerlingen weten waar ze aan toe zijn, maar ook eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
Iedereen moet zich veilig en welkom voelen. Dit geven wij o.a. vorm door vaste klassen- en schoolregels, lessen op sociaal-emotioneel gebied d.m.v. de methode ‘Goed Gedaan’, een schone, opgeruimde en overzichtelijke school. Wij vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Naast de cognitieve groei en talentontwikkeling vinden wij het ook van belang dat de leerlingen normen, waarden en attitudes ontwikkelen, kennis van de wereld om te kunnen functioneren in een complexe samenleving.
Kernwoorden hierbij zijn: humor, respect, waardering, leren en fouten mogen maken, open communicatie.
Binnen de afdeling bieden de leerkrachten continuïteit aan door een dagelijks ritme aan te bieden.

          


Er wordt schoolbreed gewerkt met een weektaak, die de kinderen ondersteunt bij het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Binnen de klas werken we met het GIP-model.
Door het GIP-model leren wij de leerlingen om te gaan met uitgestelde aandacht d.m.v. een stoplicht, vraagkaartjes, timer en vaste rondes door de leerkracht. Hierdoor creëren we ruimte om effectieve instructies te kunnen geven aan individuen of kleine groepjes leerlingen.
 
‘Van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht'.
Dit model zorgt ervoor dat er gedifferentieerd onderwijs kan worden geboden, het bevordert de zelfstandigheid en geeft ruimte om te gaan met verschillen tussen leerlingen.
Door rust-duidelijkheid-voorspelbaarheid naar zelfstandigheid-effectieve leertijd-taakgericht gedrag-effectieve instructie.


Op de reguliere afdeling maken wij gebruik van methodes voor de meeste vakken, hierdoor houden wij een vaste structuur maar is hier zeker ook ruimte om waar nodig de methode los te laten.
Binnen de methodes zijn er diverse differentiatie mogelijkheden en streven wij ernaar de leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. D.m.v. keuzewerk op de weektaak, reflectiegesprekken en verrijkingsmateriaal kunnen de leerlingen zich op eigen niveau en talent ontwikkelen. Bij ons aanbod maken wij gebruik van coöperatieve werkvormen en laptops om de leerlingen op verschillende manieren te laten oefenen met de aangeboden stof. Ook mediawijsheid is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs, in alle groepen wordt hier structureel les in gegeven.


Ouders zijn voor ons een belangrijke partner. Wij betrekken ouders regelmatig bij diverse activiteiten in en om de school. Hierbij denken wij aan organisatie en uitvoering van feestdagen, projecten, schoolreisjes en kampen. Een open en respectvolle relatie waarbij er structureel contact is. Wij houden de ouders op de hoogte door middel van een regelmatige update vanuit de klas, oudergesprekken, mail of telefonisch contact, de informatieavond en inloopochtenden. Ouders kiezen voor de reguliere afdeling en vertrouwen hun kinderen toe, zij geven en krijgen vertrouwen. Ouders mogen ervan uitgaan dat hun kinderen bij ons op cognitief, sociaal-emotioneel, fysiek en creatief gebied worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen om op weg te gaan naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Uitdaging
Binnen ons aanbod willen wij stimuleren dat de leerlingen voldoende worden uitgedaagd. Wij werken met plustaken, extra verdiepingsmateriaal vanuit de methodes, extra aanbod voor leerlingen die nog ergens moeite mee hebben. Leerlingen worden in hun zelfstandigheid uitgedaagd d.m.v. de weektaak. Op de weektaak staan vaste onderdelen die de leerlingen zelf mogen plannen binnen de week, maar er is ook ruimte voor eigen keuzewerk.
Door reflectiegesprekken helpen wij de kinderen keuzes te maken waar zij door worden uitgedaagd. Dit kan zijn om iets te oefenen of herhalen of een uitdaging op een totaal ander vlak of een talent te kunnen ontwikkelen. Vanaf de kleuterklassen leren wij de leerlingen zelf al te kiezen in hun werk. We starten met een kiesbord, dit gaat vanaf groep 4 door in de weektaak.
 
          
Kiesbord groep 3                                           Kiesbord groep 1-2

Buiten de klas is er een expo+ klas, hier kunnen de leerlingen op voordracht van de leerkracht aan deelnemen. Dit is voor de leerlingen waarbij het aanbod binnen de klas niet voldoende uitdaging biedt om zich te kunnen ontwikkelen op zijn of haar niveau. Binnen de klas werken we met een verrijkingskalender, hier kunnen de leerlingen elke maand weer nieuwe uitdagende opdrachten kiezen die zij individueel of in tweetallen kunnen gaan maken.
Bij uitdaging hoort een hoge verwachting, passend bij het niveau. Wij vinden dat de leerlingen een passende en concrete groei moeten doormaken in hun schoolloopbaan. Door observaties, resultaten, aanbod en gesprekken monitoren en stimuleren wij deze groei.
Binnen de ICT zoeken wij ook de uitdaging op. Leerlingen kunnen werken met web-quest, werkstukken digitaal maken, informatie opzoeken en oefensoftware op niveau gebruiken. Programmeren en robotica zal regelmatig op het programma staan.
    
         
Wij willen de leerlingen prikkelen en enthousiasmeren. Dit doen wij door een rijke leeromgeving met veel visueel materiaal en door leerlingen te laten doen en ontdekken.
‘Van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht'.
Dit model zorgt ervoor dat er gedifferentieerd onderwijs kan worden geboden, het bevordert de zelfstandigheid en geeft ruimte om te gaan met verschillen tussen leerlingen.
Door rust-duidelijkheid-voorspelbaarheid naar zelfstandigheid-effectieve leertijd-taakgericht gedrag-effectieve instructie.


 
Lettermuur in de groepen 1-2: 
    

De VOC, uitgewerkt in kennis en creativiteit.


Om de leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst willen wij de leerlingen ‘leren te leren en denken’, denk hierbij aan:
  •  Huiswerkbeleid
  •  leren plannen
  •  samenvatten
  •  argumenteren
  •  onderzoeken
  •  bronnen checken en inzetten
  •  reflecteren
  •  feedback geven en krijgen d.m.v. de methode Blink zetten wij gericht in op het leren formuleren van (hogere orde) vragen
Ook de leerkrachten worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en gaan voor een groot werkplezier. Onze leerkrachten werken vol inzet en passie. Door regelmatige studiemomenten, collegiale consultatie en bij elkaar in de lessen te kijken en hierover te praten zijn wij constant bezig om te verbeteren en een fijne sfeer te behouden. Leerkrachten zijn onderdeel van een team, waarbij ieder het beste uit zichzelf en de ander haalt.
De organisatie zo is ingericht dat leerkrachten zich zoveel mogelijk kunnen richten op hun primaire taak; goed onderwijs. Van werkdruk naar werkplezier!

Thematisch
Betekenisvol leren sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Door ons onderwijs op verschillende gebieden thematisch aan te bieden zal dit de leerlingen prikkelen en nieuwsgierig maken. Binnen het thematisch onderwijs zijn doe- en ontdekopdrachten van belang, zelf uitzoeken en ontdekken, stimuleren van samenwerken en elkaar helpen en is er veel ruimte voor verschillende leeractiviteiten en werkvormen.

Bij de kleuterklassen is het thematisch onderwijs de basis; de thema’s komen o.a. vanuit de leerlingen zelf, ‘Kunst en Cultuur’, geschiedenis, musea en actualiteiten.
           De campingIn groep 3 starten de leerlingen met de methode ‘Lijn 3’ voor het aanvankelijk lezen, deze methode biedt de blokken als thema’s aan. Hierbij worden materialen meegenomen en verzameld, lesjes en werkvormen aangeboden en een thematafel ingericht.Vanaf groep 3 t/m groep 8 werken wij met de methode Staal voor taal en spelling. Deze methode is bewust gekozen vanwege het thematisch aanbod. Elk blok bestaat ook hier uit een thema. De leerlingen leren spellingregels en maken taalopdrachten passend bij het thema. Hierdoor ervaren kinderen binnen de thema’s waarom en hoe ze de opgedane kennis en ervaringen in kunnen zetten.


Voor wereldoriëntatie werken wij met de methode Blink Wereld, deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben.
 
                          
  
Bij het thematisch werken binnen alle groepen worden waar mogelijk ook de muziek-,
drama-, gym- en beeldende vormingslessen gekoppeld aan het thema.

Per schooljaar streven wij ernaar om minimaal een thema schoolbreed uit te voeren in het kader van Kunst en Cultuur. Daarnaast zoeken wij per schooljaar nog een thema met de reguliere afdeling, dit doen wij in het kader van samenwerken, gezamenlijkheid, betrokkenheid en eenheid.
 

Powered by BasisOnline