Montessori onderwijs op de ASVO

De montessoriafdeling
De leidraad voor de montessoriafdeling is het gedachtegoed van de Italiaanse arts Maria Montessori (1870-1952). 
Daarbij staat voor ons voorop dat elk kind kan en mag zijn wie het is, om van daaruit zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen. Ons krachtige en bevlogen team, gediplomeerd of studerend daarvoor in het montessorionderwijs, begeleidt de kinderen in hun ontwikkelingsmogelijkheden, naar aanleg en tempo en draagt er zorg voor dat kinderen zich stevig voelen als basis om te groeien en te leren op eigen wijze.
"Help mij het zelf te doen" geeft de kern van ons onderwijs aan.

Belangrijk uitgangspunt in het montessorionderwijs is, dat elk mens uniek is
We verschillen van elkaar in aanleg, mogelijkheden, leerstijl en interesses. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag ontdekken vanuit een intrinsieke motivatie. Belangrijk is om deze op een betekenisvolle en stimulerende manier te voeden en te onderhouden. De inrichting van de leef- werkomgeving in de klas en school speelt hierbij een essentiële rol. Wij spreken van een voorbereide omgeving die wij zodanig inrichten, dat het kind uitgenodigd wordt om te gaan onderzoeken en begrijpen. Ons onderwijs staat in het teken van:

"Help mij het zelf te doen, door zelf te doen, zelf te ontdekken en zelf te ervaren"

Het montessorionderwijs kenmerkt zich door de volgende pijlers:

Zelfstandigheid
Het kind moet in alle vrijheid zelf mede kunnen bepalen wat het wil leren, naar aanleg en tempo en moet daarvoor een zelfstandige en gedisciplineerde werkhouding ontwikkelen, onder begeleiding van de leerkracht. Vrijheid in gebondenheid, leren kiezen, leren plannen, doelen stellen, keuze van leermiddelen, zelfstandig verwerken en reflectie- en leergesprekken zijn mogelijkheden en middelen die de leerkrachten inzetten om kinderen te stimuleren en aan te moedigen om het niveau te bereiken wat voor hem /haar haalbaar is. Zowel op cognitief gebied als sociaal-emotioneel. Observatie is hierbij een belangrijk instrument.

Vrije werkkeuze
De kinderen kiezen dagelijks hun eigen werk. In principe kunnen ze zelf bepalen wanneer en hoe lang ze met een werkje bezig willen zijn. Het speciaal ontwikkelde montessorimateriaal speelt daarin een belangrijke rol. De leerkracht zal daar waar nodig het kind stimuleren, motiveren en sturen bij het maken van een keuze, vanuit het principe: vrijheid in gebondenheid. Zo is het kind mede eigenaar van het eigen onderwijsproces, maar wordt de leerroute samen met de leerkracht bepaalt.
Daarbij hanteren wij verschillende vormen van kennisoverdracht: individueel, in kleine groepjes of met de hele groep.Vanwege de eigen keuze werken de kinderen niet altijd aan dezelfde taken. Daardoor zijn dag- of weektaken soms verschillend. Als het gaat om leervoorwaarden kan het zo zijn dat het ene kind een rustig plekje nodig heeft en een ander kind juist in een groepje goed functioneert. Zo is er ruimte om individueel of samen te werken.
Wij proberen de natuurlijke nieuwsgierigheid die kinderen hebben te stimuleren door met ze naar buiten te gaan, b.v. naar musea, of door de wereld de school in te halen door ouders of experts te laten vertellen. Daartoe werken wij ook samen met de OBA (Openbare bibliotheek Amsterdam) in hun maakplaatsen, aan "maakonderwijs".* 

*MaakOnderwijs is een op nieuwe technologie gebaseerd onderwijsprogramma. Het gaat uit van de nieuwsgierigheid van kinderen en het leert ze verantwoord en oplossingsgericht nieuwe technologie te gebruiken in een duurzame samenleving.

Materiaal en methodes
Bij onze visie hoort een voorbereide omgeving, waarbinnen het kind zelf de bovenstaande keuzes kan maken met behulp van de daar aanwezige middelen en materialen. In het Montessori onderwijs neemt het materiaal waarmee de kinderen leren en zich ontwikkelen, een belangrijke plaats in. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de leerstof te verwerken. Werken met hoofd, hart en handen. Het materiaal is vaak ook zelfcorrigerend, waardoor de leerlingen zonder inmenging van de leerkracht hun fouten zelf kunnen ontdekken en corrigeren. Fouten maken mag!
http://www.montessoriwerkjes.nl

Omdat tijden uiteraard veranderen werken wij naast het traditionele montessorimateriaal, ook vanuit nieuwe inzichten in het onderwijs met daaraan aangepaste methodes en de inzet van digitale middelen. Onderdeel van de voorbereide omgeving is dan ook de digitale voorbereide omgeving (DVO) waarbij wij voortdurend afwegen hoe we deze het beste kunnen vormgeven met behoud van de montessorikenmerken.

Kosmisch onderwijs en opvoeding is de kern van het gedachtegoed van Montessori en dat is ons uitgangspunt. Bijdragen aan de maatschappij en zorg dragen voor de omgeving zijn onze belangrijkste doelen hierbij. We maken hiervoor o.a. gebruik van de methode Da Vinci.

Om kennis te vergaren, waarbij de nadruk ligt op het leggen van verbanden, zelfstandige verwerking, ruimte voor eigen onderzoek en samenwerken. 
 
Heterogene groepen
De Montessori-afdeling telt in totaal zes groepen:
Twee onderbouw groepen: groep 1 en 2 - leeftijd 4-6 jaar
Twee middenbouw groepen: groep 3, 4 en 5 - leeftijd 6-9 jaar
Twee bovenbouw groepen: groep 6, 7 en 8 - leeftijd 9-12 jaar

Sociale ontwikkeling is zeker zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling. Binnen elk klaslokaal zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Zo leren ze al vroeg dat we allemaal anders zijn en dat je elkaar kunt helpen en van elkaar kunt leren. Samen delen, samen werken en zorg dragen voor elkaar, de klas en omgeving. Elk kind is dan ook meerdere keren in zijn/haar schoolloopbaan de jongste, middelste of oudste binnen een sociale groep. De gedachte hierachter van Montessori was dat ook in het dagelijks leven in gezin en omgeving, kinderen te maken hebben met diverse leeftijden waarbij zij moeten leren omgaan met verschillen, elkaar helpen en respect hebben voor elkaars mogelijkheden en overtuigingen.De leerkracht heeft hierbij een voorbeeldrol en helpt de kinderen wanneer zij hulpvragen hebben op sociaal gebied.
Uiteraard hebben ook de ouders hierbij een belangrijke rol als ervaringsdeskundige van hun kind. Samen met hen zorgen we ervoor dat het kind steeds meer vat krijgt op sociale omgangsvormen en de wijze waarop het in een sociale context opereert.

Samenvattend geven wij 7 redenen waarom u zou kunnen kiezen voor ons montessorionderwijs. Omdat uw kind:
1. zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken.
2. de kans krijgt de eigen talenten en interesse te ontwikkelen.
3. plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen.
4. keuzes kan maken en plannen.
5. begeleiding krijgt die afgestemd is op wat uw kind kan en wil.
6. positieve leerervaringen opdoet met aantoonbare goede resultaten.
7. zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen.

Om een indruk te krijgen van het montessorionderwijs in het algemeen, verwijzen wij u naar de volgende filmpjes die in het kort een beeld schetsen van waar het montessorionderwijs voor staat.

Filmpje NMV
Montessori Madness  (Engelstalig)

Wilt u meer weten over het onderwijs van Maria Montessori en de organisatie die zich hard maakt voor het montessorionderwijs in Nederland, kijk dan op de site van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). 

 

Powered by BasisOnline