Leerlingenzorg

Speciale leerling begeleiding

Onderstaand treft u informatie aan over de volgende onderwerpen:
- Speciale leerling begeleiding algemeen
- Dyslexie
- Talentvolle kinderen
- Ouder kind adviseur
- Passend onderwijs
- Schoolondersteunings profiel (SOP)Speciale leerlingenzorg op de ASVO

De ASVO wil graag dat kinderen een continu ontwikkelingsproces doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. Het doel hierbij is dat ieder kind wordt gestimuleerd om het niveau te bereiken dat in overeenstemming is met zijn of haar talenten. Om dit te bereiken differentiëren we, zowel in het onderwijsaanbod als ook in de pedagogische benadering van de kinderen.
 
Er zijn ten aanzien van de speciale leerlingenzorg  twee wegen die gevolgd kunnen worden: de preventieve weg en de curatieve weg. Bij de preventieve zorg probeert de ASVO de leerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium adequate ondersteuning te geven opdat problemen en leerachterstanden worden voorkomen. In enkele gevallen bewandelen we de curatieve weg. Daarbij kan gedacht worden aan het wegwerken van achterstanden en het oplossen van problemen. Dit vormt echter niet het uitgangspunt.
 
De spil in bij de speciale leerlingenzorg is de intern begeleider (IB-er).  De IB-er heeft tot taak de uitvoering van deze begeleiding  coördineren en heeft een adviserende, begeleidende en coachende rol in de richting van de groepsleerkrachten met als doel een optimale onderwijssituatie voor alle leerlingen te helpen ontwikkelen. De IB-er zal indien nodig, samen met de leerkracht een ‘passend onderwijsarrangement’ initiëren. Ouders worden daar in een zo vroeg mogelijk stadium bij betrokken.
De IB-er initieert samen met de teamleiders tevens onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen de school en ondersteunt de implementatie daarvan.

De opbouw van de zorg
De leerkracht geeft, naast de reguliere begeleiding in de groep, specifieke begeleiding aan kinderen die op enigerlei wijze extra aandacht behoeven.
De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor de uitvoering van de begeleiding van de kinderen.
Om te optimaliseren dat alle kinderen de nodige zorg ontvangen, hanteren wij de volgende structuur:
 
a. signaleren
b. analyseren
c. diagnosticeren
d. remediëren
e. evalueren

Interne leerlingbesprekingen
De intern begeleider voert binnen een vastgestelde handelingsgerichte cyclus  een aantal besprekingen met zowel het team als de individuele leerkrachten. Deze besprekingen zijn vooral gericht op de ontwikkeling van de individuele leerling en/of de groep, op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied, motoriek en werkhouding.
Uit de gesprekken kunnen afspraken voortkomen voor de leerkracht, intern begeleider ten behoeve van het onderwijs en/of de zorg aan de (individuele) leerlingen, de algemene voortgang en/of  interventies, op groeps- en/of individueel niveau nodig zijn.
 
Communicatie met de ouders
De ASVO hecht aan een transparante communicatie met de ouders. De ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van de leerling door middel van het leerlingverslag. Ouders worden altijd geïnformeerd waar dat nodig is en indien noodzakelijk om toestemming gevraagd. Daarnaast is het leerlingdossier voor ouders altijd ter inzage op aanvraag bij de intern begeleider.

Communicatie over de leerlingenzorg  gebeurt op verschillende manieren:
  • Ouderinformatiebijeenkomsten
  • Themaochtenden
  • Een verslag over de vorderingen van de leerling
  • Oudergesprekken, deze kunnen op zowel op initiatief van de ASVO als op verzoek van de ouders plaatsvinden.
 
De IB-er van de school is Eric Lieverst, per mail bereikbaar via e.lieverst@asvo.nl . Hij is de gehele week aanwezig, behalve op vrijdag. U kunt hem vinden op de 3e verdieping in de orthotheek.  Op maandag is hij telefonisch te bereiken tussen 13:00 en 14:30 uur op 020-6269005ouder - kind adviseur / ouder-kind-team

Als ouder hoopt u dat uw kind veilig, stabiel, gezond en op een liefdevolle manier kan opgroeien. Dat uw kind goed meedraait in het gezien, op school, met vriendjes bij de club enz.
Er kunnen omstandigheden zijn waarbij u als ouder tips, advies of steun kan gebruiken. Op de ASVO is daarvoor een intern begeleider aanwezig. Deze persoon is de spil en aanspreekpunt voor de speciale leerlingenzorg voor de leerlingen van de ASVO. Soms kan het zijn de zorg of vragen verder gaan dan alleen de school en zich richten op de thuissituatie. De intern begeleider werkt daarvoor samen met een ‘ouder-kind-adviseur’ (OKA).
 
Deze persoon in niet in dienst van de school maar verbonden aan het ‘ouder-kind-centrum’ (OKC), en maakt deel uit van een team van jeugdartsen, psychologen en andere deskundigen en specialisten, verbonden aan de GGD. De ouder-kind-adviseur is eenmaal per week op school aanwezig en werkt samen, maar ook zelfstandig met de intern begeleiders. Buiten deze dag is deze persoon op het OKC, locatie centrum, werkzaam.
 
Om uiteenlopende redenen kan een ouder-kind-adviseur worden geraadpleegd. Bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt, of als u tips bij het opvoeden wilt. Ook wanneer u ernstige zorgen heeft kunt u deze kwijt; bijvoorbeeld omdat uw kind moeite heeft met een scheiding, verlies of gepest wordt.
De ouder-kind-adviseur is er voor ouders met kinderen tussen de 0 en 23 jaar, maar kinderen kunnen ook zelf terecht met vragen of zorgen over zichzelf, school, thuis, vrije tijd en vrienden.
Samen met de ouder-kind-adviseur worden naar passende oplossingen gezocht die het best bij de ouders en het kind passen. De een is geholpen met advies, de ander met een aantal gesprekken.
Mocht er specialistische hulp nodig zijn, dan kan de ouder-kind-adviseur helpen bij het zoeken naar de meest geschikte persoon. De ouder-kind-adviseur blijft daarbij altijd contactpersoon; dat is wel zo overzichtelijk.
 
De OKA  van de school is Atte de Jong via de mail bereikbaar via a.de.jong@oktamsterdam.nl. Hij is wisselend aanwezig op donderdagmorgen. U kunt hem vinden op de 3e verdieping in de orthotheek. Telefonisch is Atte bereikbaar op 06-48981778
 

Leesproblemen en dyslexie op de ASVO

Bij leerlingen met dyslexie is sprake van een ernstige lees- en/of spellingachterstand, die blijkt uit een onvolledig en /of moeizame automatisering van het lees- en/of spellingproces, ondanks goed onderwijs. Dyslexie is een specifieke leerstoornis met een neurologische basis, waarbij de kern van het probleem ligt in het vlot lezen en spellen van woorden. De snelheid in decoderen, ofwel automatisering, is het kernprobleem van dyslectici.
 
Om zo adequaat mogelijk problemen op het gebied van (voorbereidend) lezen en / of spelling te begeleiden, is een vroegtijdige signalering van cruciaal belang. De signalering gebeurt in de eerste plaats door de groepsleerkracht d.m.v. observaties en beoordeling van het dagelijks werk. Ook kunnen problemen of zorg op leer- of gedragsgebied worden gesignaleerd door de intern begeleider en/of de ouders.Bij begeleiden van leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie of ernstige lees-/spellingproblemen spelen de leerkracht, interne begeleider, ouders en een eventuele individuele hulpverlener een belangrijke rol. De rollen van de participanten in de begeleiding moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. De ASVO neemt de “ABCDE-benadering” als uitgangspunt voor een brede invulling van de begeleiding:
 
A. Accepteren
B. Begrijpen
C. Compenseren
D. Dispenseren
E. Extra leerhulp

(zie voor verder uitwerking en verantwoording het beleidsplan ‘dyslexie op de ASVO’)
 
De ASVO heeft zich als doel gesteld lees- dan wel spellingsproblemen zo vroeg mogelijk te willen signaleren. Daarvoor wordt er ingezet op preventieve leesbegeleiding en eventueel specialistische hulp door een taalspecialist. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door de leerkracht voorgedragen bij de intern begeleider. Deze leerlingen krijgen een periode (hooguit twee) van 8 à 10 weken 1x per week gespecialiseerde leeshulp onder schooltijd. De inhoud van de begeleiding zet zich door in de klas en is gebaseerd op de methode ‘Taal in Blokjes’, waarin ook de leerkrachten geschoold zijn. Op de ASVO wordt deze individueel ingezet en bestaat deze naast of bij de gehanteerde taal- en leesmethodes. 
 
Afspraken op het gebied van compensatie, dispensatie en extra leerhulp worden altijd in overleg met de leerkracht en de intern begeleider vastgesteld en zijn individueel van aard. Deze afspraken worden vastgelegd op een individuele ‘dyslexiekaart’.
 
Voor de gerichte gespecialiseerde begeleiding van dyslectische leerlingen kan er een keuze worden gemaakt uit een aantal externe partijen. De ouders hebben daarin de vrije keuze. De ASVO werkt met een aantal ketenpartners samen zodat er begeleiding op school kan plaatsvinden. Voor andere aanbieders moet apart dispensatie worden aangevraagd voor het begeleiden onder schooltijd mits begeleiding na schooltijd (tijdelijk) niet mogelijk is.
 

Talenten op de ASVO
De ASVO wil een school zijn waar de leerlingen talenten kunnen ontwikkelen die bij de eigen interessegebieden en vaardigheden liggen in de breedste zin van de mogelijkheden.
Dit houdt in dat niet alleen gediagnostiseerde meer- en/of hoogbegaafde kinderen zullen profiteren van (extra) lessen en onderwijs, maar dat het aanbod voor meer kinderen toegankelijk is.Belangrijk uitgangspunt daarbij is, is dat de ASVO haar leerlingen een zo passend mogelijke leeromgeving wil bieden en er ingespeeld kan worden op individuele behoeftes van leerlingen.Om dit te bewerkstelligen wordt het leren voor ‘talentvolle’ leerlingen aantrekkelijker gemaakt. Dit door versneld te kunnen werken en daardoor meer tijd overhouden voor verrijkings- en verdiepingstaken. Begeleiding zal zo veel mogelijk in de groep zelf plaatsvinden en niet in een aparte ‘klas’.
Het is belangrijk om naast het gewone en dagelijkse onderwijsaanbod in de klas middelen in te zetten waardoor onderwijs op maat kan worden geboden. Materiaal en aanbod zal zo nodig worden aangepast. Dit kan door te verrijken, verbreden en ‘compacten’.
 
Naast het aanbod in de klas is er op de ASVO de mogelijkheid om deel te nemen aan EXPO+.
Deze groep is alleen bestemd voor die leerlingen die zichtbaar een flink ontwikkelingsvoorsprong hebben en waarbij het basisaanbod van de eigen jaargroep niet voldoende is om binnen de eigen kennis en uitdaging van ontwikkelings- en onderwijsbehoeften tegemoet te komen.
Een voordracht voor deze groep vindt plaats als er naast de interventies in de klas nog meer nodig is om in de onderwijsbehoeften te voorzien.  Voordracht vindt plaats door de leerkracht bij de intern begeleider.
 
Bij EXPO+ zal naast uitdagende opdrachten en werkvormen gewerkt worden aan het ‘leren-leren’, samenwerken, het uitvoeren van experimenten, presenteren en het leren, verdieping in o.a. de historie en techniek, filosofie en/of het leren van een vreemde taal. De leerlingen kiezen de eigen leerdoelen en bespreken dit met de begeleider. De leerlingen zijn dan ook eigenaar van het eigen leerproces. Het einde van een proces wordt afgesloten met een presentatie voor de eigen klas en eventueel ook ouders. De leerlingen evalueren hun eigen proces met de begeleider.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

 

Powered by BasisOnline