Verlof

Aanvragen buiten de reguliere vakanties en vrije dagen
Leerplicht
Vanaf 5 jaar geldt in Nederland voor elk kind de leerplichtwet. Dit betekent dat u uw kind niet zomaar thuis kunt houden, ook niet voor een dag.

Verlof buiten de schoolvakanties
Eén keer per schooljaar mag er een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties worden ingediend. Dit kan indien u kunt aantonen dat u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie kan. 
Een kind kan dus formeel alleen vrij krijgen als kan worden aangetoond dat u, als ouder/verzorger door werk niet tijdens een van de schoolvakanties op vakantie kunt. Er is recht op één vakantie per schooljaar. De school heeft een formele verklaring nodig waaruit blijkt dat er niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie gegaan kan worden in een schooljaar (inclusief de zomervakantie). Een formeel bewijs is dus nodig om mogelijk akkoord te geven. 
 
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico's loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
U kunt een verlofaanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.
De ASVO kan voor zogenaamde gewichtige omstandigheden maximaal 10 dagen extra verlof per jaar verlenen. De school kijkt zeer kritisch naar aanvragen omdat we het belangrijk vinden om de continuïteit van het leerproces van een kind zo min mogelijk te onderbreken. Bovendien kan de leerplichtambtenaar een boete opleggen bij ongeoorloofd verzuim.

Om verlof aan te vragen dient een formulier te worden ingevuld. Dit geldt óók voor de niet leerplichtige kinderen v.a. 4 jaar, omdat wij graag willen weten waar een kind is en de continuïteit van het onderwijs willen waarborgen, ook bij de kleuters. Bovendien vinden wij het ook van belang om ook voor de niet leerplichtige kinderen terughoudend om te gaan met extra verlof. Immers: in groep 1 wordt de basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan en het is jammer als kinderen dan te veel missen.

Er zijn twee aanvraagformulieren. 
  1. Extra vakantieverlof
  2. Gewichtige omstandigheden. 
De formulieren kunt u hieronder downloaden of opvragen bij de conciërge. Het formulier dient 8 weken voor het aan te vragen verlof ingeleverd te worden bij zorgcoördinator, liefst digitaal, en voorzien van de benodigde stukken; directie@asvo.nl 
Bij de aanvraag voor extra verlof dient altijd een bewijs te worden overhandigd waaruit blijkt dat de aanvraag voor het verlof aan de eisen van de in het formulier genoemde criteria voldoet. 
Verlof wordt toegekend door de directie (directie@asvo.nl)
Verlof toekenning door de groepsleerkracht is niet mogelijk.

FORMULIER EXTRA VAKANTIEVERLOF

FORMULIER VERLOF GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN

Regels met betrekking tot verlof in bijzondere gevallen bij of voor talentontwikkeling; klik hier
Voor algemene informatie rond leerplicht Amsterdam; klik hier

Voor algemene informatie vanuit de Rijksoverheid, klik hier
 

Powered by BasisOnline