Ouderavonden en -gesprekken

Ouderavonden 
Aan het begin van ieder schooljaar is er een ouderavond per klas. Op deze avond ontvangt u informatie over de gang van zaken in de groep en kunt u hierover vragen stellen.
Daarnaast organiseren wij eens per jaar een lesjesavond. Uw kind is dan de "juf" of "meester" en u krijgt les. Op deze manier laten de kinderen aan u zien wat ze geleerd hebben en waar ze in hun groep mee bezig zijn. Indien aan de orde, zijn er soms ook avonden waarop een bepaald thema nader toegelicht wordt.

Oudergesprekken
In de eerste periode van het schooljaar zullen de nieuwe leerkrachten u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Hierin kunt u kennismaken met de leerkracht en meer (persoonlijke) informatie delen. Opvoeden en onderwijzen is immers een samenwerking tussen school en ouders. 

Tijdens het schooljaar krijgt uw kind een rapport. Hierin staan de resultaten van de leerprestaties vermeld, evenals de voortgang van de sociale en emotionele ontwikkeling, gedrag, motivatie, werkhouding en zorg voor de omgeving. 
De Reguliere afdeling werkt met twee rapporten per jaar (voorjaar en einde schooljaar), de Montessori-afdeling werkt met een rapport per jaar (voorjaar). 
Bij het rapport hoort een (ouder)gesprek; daarvoor wordt u door de leerkracht tijdig uitgenodigd. 
Rond de herfstvakantie vindt er voor de groepen uit de Middenbouw (3, 4 en 5) een eventuele extra gespreksronde plaats in verband met de herfstsignalering indien de leerkracht of de zorgcoördinator dit nodig acht. 

Natuurlijk kan het zo zijn dat het tijdens het schooljaar en buiten de reguliere gespreksrondes noodzakelijk is dat er gesproken wordt over de voortgang of het welbevinden van uw kind. Dit kan op initiatief zijn van de leerkracht, of de zorgcoördinator, maar ook van ouders. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden na schooltijd.
 

Powered by BasisOnline