Medezeggenschap

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, financiën en het vaststellen van vakanties en vrije dagen.
Daarnaast heeft de Asvo ook een ouderpanel.
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Het aantal leden in de MR is afhankelijk van de grootte van de school en bestaat uit evenveel ouders als vertegenwoordigers van het personeel. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Men wordt in principe gekozen voor een periode van 2 jaar.

De MR is gesplitst in twee delen. Een voor de leerkrachten en overige medewerkers van de school. Hun bevoegdheden, rechten en plichten lijken sterk op wat u van MR's gewend bent. Het zwaartepunt van de inbreng van de ouders ligt bij het bestuur van de Asvo. Daarom is het MR-deel van de ouders beperkt tot de hoofdlijnen.

Contact: mr@asvo.nl

Ouderpanel
Een ouderpanel is simpel gezegd een open gesprek tussen ouders en de school over het reilen en zeilen op school. De gespreksonderwerpen kunnen daarbij variëren van de hygiëne op school tot en met de identiteit van de school. Praktische zaken en regels van de school kunnen aan de orde komen, maar ook onderwijskundige en opvoedkundige onderwerpen. Een ouderpanel is een extra overlegvorm naast de Medezeggenschapsraad. Het panel fungeert als klankbord waarin de school bij ouders nieuwe plannen kan polsen en waarin ouders hun mening kunnen geven over bepaalde zaken. Op de Asvo bestaat het ouderpanel uit de klassenouders van de verschillende groepen.

Powered by BasisOnline