Medezeggenschap

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, financiën en het vaststellen van vakanties en vrije dagen.
Daarnaast heeft de Asvo ook een ouderpanel.

De MR
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding, OMR) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding, PMR). Op de Asvo zijn 4 personeelsleden en 4 ouders vertegenwoordigers vanuit beide afdelingen. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad, voor een periode van 4 jaar.

De MR vergadert 6 à 8 keer per jaar volgens een vaste agenda en planning. Eenmaal per jaar vergadert de MR samen met het bestuur. Ook is de MR (voor een deel) vertegenwoordigd op de ALV. Een korte samenvatting van wat er in de MR besproken is wordt via het ouderportaal gecommuniceerd. 

Meer algemene informatie over medezeggenschap en MR op de basisschool vindt u hier.

Ouderpanel
Het ouderpanel is orgaan binnen de school om een open gesprek tussen ouders en de school over het reilen en zeilen op school te bewerkstelligen. De gespreksonderwerpen kunnen daarbij variëren van de hygiëne op school tot en met de identiteit van de school. Praktische zaken en regels van de school kunnen aan de orde komen, maar ook onderwijskundige en opvoedkundige onderwerpen. Het panel fungeert als klankbord waarin de school bij ouders nieuwe plannen kan polsen en waarin ouders hun mening kunnen geven over bepaalde zaken. Het ouderpanel kan eventueel een voorstel doen aan de directie van de school  of de MR. Op de Asvo bestaat het ouderpanel uit de klassenouders van de verschillende groepen.
 

Powered by BasisOnline