Leesproblemen & dyslexie

Leesproblemen en dyslexie
 
Om zo adequaat mogelijk problemen op het gebied van (voorbereidend) lezen en / of spelling te begeleiden, vinden we op de ASVO een vroegtijdige signalering van cruciaal belang. De signalering gebeurt in de eerste plaats door de leerkracht d.m.v. observaties en beoordeling van het dagelijks werk. Binnen de groepsbesprekingen met de zorgcoördinator kunnen ook dergelijke signalen naar boven komen. De leerkracht en zorgcoördinator zullen dan kijken hoe dit zo passend mogelijk op te lossen.
 
Bij leerlingen met dyslexie is sprake van een ernstige lees- en/of spellingachterstand, die blijkt uit een onvolledig en /of moeizame automatisering van het lees- en/of spellingproces, ondanks goed onderwijs in de groep. Dyslexie is een specifieke leerstoornis met een neurologische basis, waarbij de kern van het probleem ligt in het vlot lezen en spellen van woorden. De snelheid in decoderen, ofwel automatisering, is het kernprobleem van dyslectici.
 
Bij begeleiden van leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie of ernstige lees-/spellingproblemen spelen de leerkracht, ouders en een eventuele individuele hulpverlener een belangrijke rol. De rollen van de participanten in de begeleiding moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. De ASVO neemt de "ABCDE-benadering" als uitgangspunt voor een brede invulling van de begeleiding:
 
A. Accepteren
B. Begrijpen
C. Compenseren
D. Dispenseren
E. Extra leerhulp
 
(verdere uitwerking en verantwoording via het beleidsplan 'dyslexie op de ASVO')
 
De ASVO heeft zich als doel gesteld lees- dan wel spellingsproblemen zo vroeg mogelijk te willen signaleren. Daarvoor wordt er ingezet op preventieve leesbegeleiding en eventueel specialistische hulp door een taal- & dyslexiespecialist. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door de leerkracht voorgedragen bij de zorgcoördinator. Indien van toepassing wordt in het zorgteam gekeken welke ondersteuning passend is.
 
Meest ingezette mogelijkheid is hierbij, voor een periode van 8 à 10 weken (maximaal 2 periodes), 1x per week, gespecialiseerde leeshulp onder schooltijd door de taal-& dyslexiespecialist. De inhoud van de begeleiding zet zich door in de klas en is gebaseerd op de methode 'Taal in Blokjes', waarin ook de leerkrachten geschoold zijn. Op de ASVO wordt deze individueel ingezet en bestaat deze naast of bij de gehanteerde taal- en leesmethodes.
 
Afspraken op het gebied van compensatie, dispensatie en extra leerhulp worden altijd in overleg met de leerkracht en de zorgcoördinator vastgesteld en zijn individueel van aard. Deze afspraken worden vastgelegd op een individuele 'dyslexiekaart'.
 
Voor extra gerichte gespecialiseerde begeleiding van dyslectische leerlingen kan er een keuze worden gemaakt uit een aantal externe partijen. De ouders hebben daarin de vrije keuze. Voor deze aanbieders moet dispensatie worden aangevraagd voor het begeleiden onder schooltijd mits begeleiding na schooltijd (tijdelijk) niet mogelijk is. Dit kan via de zorgcoördinator.
 
De lees- & dyslexiespecialist neemt deel aan het zorgteam op de ASVO.

De taal- & dyslexiespecialist is Guyonne van Deth,
Zij werkt drie dagen op de ASVO in de spreekkamer op de 3e verdieping.

Powered by BasisOnline