Anders- en meertalige kinderen, nieuwkomers

Anders- en/of meertalige leerlingen, Nieuwkomers
 
De Asvo wordt bezocht door leerlingen van allerlei nationaliteiten. Het niet altijd vanzelfsprekend dat leerlingen (vloeiend) Nederlands spreken. De Asvo wil een school zijn waar Nederlands de voertaal is: er wordt Nederlands gesproken en onderwezen. Niet alleen met de leerlingen, maar ook met de ouders.

Als een leerling nog geen Nederlands spreekt, korter dan 1 jaar in Nederland woont én ouder is dan 6 jaar spreken we van een 'Nieuwkomer'. De leerling zal dan na aanmelding op de Asvo voor de Nieuwkomersgroep aangemeld worden. Indien er een wachtlijst is voor deze groep, zal de leerling eerst de Asvo bezoeken tot er een plaats is in de Nieuwkomersgroep.

In de Nieuwkomersgroep, staat de ontwikkeling van de Nederlandse taal centraal. De leerkracht van deze groep werkt aan de woordenschatuitbreiding van de kinderen, mondelinge taalvaardigheid (luisteren en spreken) en schriftelijke taalvaardigheid (voornamelijk lezen). In de Nieuwkomersgroep wordt de leerlingen steun en veiligheid geboden, in een groep van 12-15 leerlingen. Kinderen die nog niet kunnen lezen, of het Latijnse schrift niet beheersen, leren in de opvanggroep ook technisch lezen. Afhankelijk van het beginniveau en de snelheid waarmee het kind leert lezen, wordt ook de stap naar begrijpend lezen gezet. Naast taal is ook tijd ingeruimd voor rekenen.
Na 1 jaar stroomt het kind door naar een groep op de Asvo.
 
Voor kleuters van 4 en 5 jaar is dit anders: deze kinderen kunnen direct groep 1 of 2 bezoeken. Echter, daarvoor is het soms nodig om extra informatie te hebben voor de begeleiding van deze leerlingen. Meestal is de informatie vanuit het algemene leerlingvolgsysteem, in combinatie met de observaties van de leerkrachten voldoende. Soms is er iets meer voor nodig om de leermogelijkheden voor deze leerlingen, met name op het gebied van taal en lezen, in kaart te brengen. Daarvoor kan het nodig zijn om bij sommige leerlingen nader onderzoek te doen op de leermogelijkheden. Dit wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator, eventueel in samenspraak met de coördinator Voorschool betreffende kleuters. Ouders worden bij dit proces betrokken.
 
De uitkomsten worden besproken met de leerkracht en de ouders en er wordt gekeken naar een eventueel passend programma in de groep door de groepsleerkracht, eventueel na bespreking in het zorgteam van de Asvo. Indien dit niet mogelijk is wordt doorverwezen naar externe ondersteuning bij het leren van het Nederlands, met name op het gebied van uitbreiding van de woordenschat.

De Asvo hanteert voor het leren van de woordenschat bij de kleuters de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters. 
Deze zijn hieronder te downloaden voor thuis. 

woordenlijst groep 1.pdf           woordenlijst groep 2.pdf

For English, general information about 'Newcomers Amsterdam': click here
Pour le français, informations générales sur 'Nouveau Arrivants Amsterdam': cliquez ici

Powered by BasisOnline