Onze school in het algemeen

Rijkdom in verscheidenheid, kracht in eenheid

De ASVO bestaat sinds 1950 en is een basisschool met twee onderwijsrichtingen, het montessorionderwijs en het reguliere onderwijs.
De Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs, oftewel de ASVO, is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag. De school kent een rijke geschiedenis
De ASVO heeft een Montessori-afdeling en een reguliere afdeling en mede door deze twee stromingen binnen één school, maar ook door haar aandacht voor o.a. kunst en VTS,  heeft de school een eigen uniek karakter.
Montessori werkt met een onderbouw, middenbouw en bovenbouw en regulier met een onderbouw en jaarklassensysteem.

De school is ooit opgericht door ouders. De dagelijkse leiding berust bij twee directeur-bestuurders.

De ASVO wil goed onderwijs bieden en stelt zich tot doel om uit ieder kind te halen wat in hem of haar zit, qua niveau en/of talenten. Met ons onderwijs dagen wij leerlingen uit om tot het beste resultaten te komen. Dit doen wij via een breed onderwijsaanbod, niet alleen op cognitief gebied, maar ook op gebieden van samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit, flexibiliteit en mondigheid.
Naast de inzet van groepsleerkrachten heeft de school vakdocenten in dienst en onderwijsassistenten die de kinderen ondersteunen bij het behalen van deze resultaten. 
 
Door een breder perspectief op de maatschappij te bieden, zorgen we voor bewustzijn van verschillen in opvattingen, overtuigingen en acceptatie hiervan. Wij willen een sfeer van veiligheid creëren in een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen.

Ook wenst de ASVO een aantrekkelijke werkgever te zijn. Daarom investeren wij continu in de ontwikkeling van onze leerkrachten.
 
Geschiedenis
Voor een stukje geschiedenis over het ontstaan van onze school verwijzen wij naar de volgende link:
https://www.joodsamsterdam.nl/wilhelmina-catharinaschool 

Vereniging
De ASVO is een vereniging. Het is een school van ouders. Ouders of verzorgers worden lid van de vereniging als een kind (of meerdere van hun kinderen) onderwijs aan de school volgen. Het lidmaatschap stopt als hun (laatste) kind van school gaat. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder.
De bestuurder is verantwoordelijk voor het bestuur van de vereniging en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De Raad van Toezicht bestaat voor een deel uit ouders van de school en houdt toezicht op het bestuur. De RvT legt verantwoording af over haar toezichthoudende rol aan de algemene ledenvergadering.(ALV) De taken en taakverdeling tussen bestuur, ALV en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en verder uitgewerkt in de Code Goed Bestuur en het managementstatuut.

Powered by BasisOnline