Algemeen

Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs

Rijkdom in verscheidenheid, kracht in eenheid
De ASVO, is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag. Zij kent een rijke geschiedenis en is gestart in 1950. De school bestaat uit twee afdelingen met verschillende onderwijsrichtingen: montessori en regulier.

De ASVO heeft hierdoor een uniek karakter, met veel aandacht voor Kunst & Cultuur. De ASVO is ook een VTS-school

De ASVO wil goed onderwijs bieden en stelt zich tot doel om uit ieder kind te halen wat in hem of haar zit, qua niveau en/of talenten. Met ons onderwijs dagen wij leerlingen uit om tot het beste resultaat te komen. Dit doen wij via een breed onderwijsaanbod, niet alleen op cognitief gebied, maar ook op gebieden van samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit, flexibiliteit en mondigheid.
Naast de inzet van groepsleerkrachten heeft de school vakdocenten in dienst en onderwijsassistenten die de kinderen ondersteunen bij het behalen van deze resultaten. 

Door een breder perspectief op de maatschappij te bieden, zorgen we voor bewustzijn van verschillen in opvattingen, overtuigingen en acceptatie hiervan. Wij willen een sfeer van veiligheid creëren in een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen.

Ook wenst de ASVO een aantrekkelijke werkgever te zijn. Daarom investeren wij continu in de ontwikkeling van onze leerkrachten.

Vereniging en structuur van de school
De ASVO is een vereniging. Ouders of verzorgers worden lid van de vereniging als hun kind onderwijs aan de ASVO volgt. Het lidmaatschap stopt als het kind van school gaat. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder.
De bestuurder is verantwoordelijk voor het bestuur van de vereniging en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De Raad van Toezicht bestaat voor een deel uit ouders van de school en houdt toezicht op het bestuur. De RvT legt verantwoording af over haar toezichthoudende rol aan de algemene ledenvergadering (ALV). De taken en taakverdeling tussen bestuur, ALV en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en verder uitgewerkt in de Code Goed Bestuur en het managementstatuut.

Powered by BasisOnline