MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De leden van de MR (ouders en leerkrachten) overleggen met de directeur-bestuurder over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, financiën en het vaststellen van vakanties en vrije dagen.

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding, OMR) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding, PMR). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad, voor een periode van 4 jaar.

De MR vergadert 6 à 8 keer per jaar volgens een vaste agenda en planning. Ook is een aantal leden van de MR vertegenwoordigd op de Algemene Ledenvergadering van de ASVO. Via Parro worden na elk MR bijeenkomst een sfeerverslag en de notulen van de voorgaande vergadering naar ouders gecommuniceerd. 

Meer algemene informatie over medezeggenschap en MR op de basisschool vindt u hier.