Meer- en hoogbegaafdheid

De ASVO wil een school zijn waar leerlingen hun talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Dit houdt in dat niet alleen gediagnosticeerde meer- en/of hoogbegaafde kinderen zullen profiteren van (extra) lessen en onderwijs, maar dat het aanbod voor meer kinderen toegankelijk is. De ASVO wil een zo passend mogelijke leeromgeving bieden waar ingespeeld kan worden op individuele behoeftes van leerlingen. Voor leerlingen die zichtbaar een flinke ontwikkelingsvoorsprong hebben zijn er 3 sporen die bewandeld kunnen worden: versnellen, verrijken en verbinden.

Versnellen. Versnellen heeft vele vormen, de bekendste zijn compacten en een klas overslaan. Middels het compacten van werk gaat een kind versneld door de stof heen, dit kan de hele schoolperiode van toepassing zijn. De groepsleerkracht bepaalt waar, wanneer en op welke manier dit zinvol is. Daarnaast proberen we zo vroeg mogelijk te signaleren of versnellen een passende optie is. Kiezen voor versnellen betekent dat het kind voor verdere ontwikkeling gebaat is bij meer mogelijkheden contact aan te gaan met ontwikkelingsgelijken en cognitief meer uitdaging nodig heeft. Keuze voor versnellen is altijd in overleg met groepsleerkracht, ouders en zorgcoördinator en vindt in bijna alle gevallen plaats in de eerste schooljaren.

Verrijken. Onder verrijken valt zowel het verdiepen als verbreden van het reguliere werk. Verrijken heeft als primaire doel om kinderen vaardigheden aan te leren zoals leren leren, doorzettingsvermogen, frustratietolerantie en kunnen afzien. In elke groep wordt gewerkt met diverse verrijkingsmaterialen. De groepsleerkracht maakt keuzes voor het kind, maar stimuleert het kind ook zelfstandig te kiezen uit en te werken met de verrijkingsmaterialen. In de begeleiding probeert de groepsleerkracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van elk kind.

Verbinden. Wanneer naast versnellen en/of verrijken nog meer nodig blijkt om in de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van een kind te voorzien, dan is er op de ASVO (vanaf groep 5) de “EXPO+”. De EXPO+ is er voor de verbinding tussen meerkunners van beide afdelingen. Eén keer in de week komen de kinderen 1,5 uur bij elkaar om te werken aan opdrachten die hoofdzakelijk gericht zijn op samenwerken. Door met andere meerkunners te experimenteren, onderzoeken, ontwerpen, filosoferen, debatteren, analyseren, creëren en evalueren kunnen kinderen zich verder verdiepen in het leren leren en krijgen ze een verdiepende omgeving om sociale emotionele vaardigheden verder te ontwikkelen. Naast de gezamenlijke projecten wordt er ook gewerkt met ‘Mijn eigen project’ en de ‘Pittige Plus Toren’. Deze onderwijsmaterialen bieden een kind de mogelijkheid talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen en zichzelf nog beter te leren kennen in het eigen leerproces. De groepsleerkracht bepaalt samen met de zorgcoördinator of de EXPO+ voor een kind passend is.