Ondersteuning in de school

Op de ASVO worden leerkrachten ondersteund door onderwijsassistenten, Interne Begeleiders (IB) en externe deskundigen als het gaat om (extra) begeleiding van kinderen. Op de ASVO worden kinderen gestimuleerd om het niveau te bereiken dat in overeenstemming is met zijn of haar talenten. Om dit te bereiken wordt er, waar mogelijk gedifferentieerd, zowel in het onderwijsaanbod als ook in de pedagogische benadering van de kinderen.
Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig. Het accent van deze ondersteuning ligt bij ons op preventie: de kinderen wordt in een zo vroeg mogelijk stadium adequate ondersteuning gegeven, om problemen en leerachterstanden te voorkomen. Op deze wijze worden de kinderen zo veel mogelijk gestimuleerd en wordt hun zelfvertrouwen vergroot. In enkele gevallen, wanneer kinderen achterlopen in hun ontwikkeling of wanneer een ontwikkelingsvoorsprong is gesignaleerd, kan zorg worden aangeboden.

De verschillende vormen van ondersteuning aan kinderen zijn beschreven in het SOP (schoolondersteuningsprofiel) van de ASVO. De verschillende lagen in niveaus van ondersteuning zijn opgesteld door het SWV (Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen), waarbij wordt uitgegaan van een bepaalde basiskwaliteit van scholen, met bijbehorende basisondersteuning en van extra ondersteuning waar nodig.

Interne Begeleiding en ondersteuning

Op de ASVO werken twee Interne Begeleiders (IB), voor iedere afdeling één. Zij organiseren samen met de onderwijskundig leiders, de directie en het team de zorg die de school biedt.
Het schoolondersteuningsteam wordt aangestuurd door de intern begeleiders en bestaat naast de IB uit een orthopedagoog en taalspecialist. Soms sluit een externe partij aan, waarbij u kunt denken aan iemand van het OuderKind Team, de GGD, de Adviseur Passend Onderwijs of anders.

Onderwijs- en klassenassistenten

Ter ondersteuning van de leerkrachten zijn er ook in iedere bouw onderwijsassistenten aanwezig. Zij helpen bij het vormgeven en organiseren van het dagelijks onderwijs aan de kinderen en bij het vormgeven van passend onderwijs in de groep. Zij geven onder andere pre-teaching, begeleiden kinderen tijdens verwerkingstijd en daarnaast worden hand- en spandiensten verricht.
Klassenassistenten (niet in iedere bouw) ondersteunen de leerkracht met name in praktische zaken voor de organisatie van het onderwijs.